Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

در مورد زندانیان سیاسی و جریان های موازی ساز در خارج کشور

 

هموطنان گرامی!

          اين روزها رژيم حاکم بر کشورمان، فرو افتاده در مخمصه، و در حالی که افول ستارهء خويش و طلوع خورشيد سکولار دموکراسی را در سرزمين عزيزمان ممکن می بيند، دست به اجرای توطئه ای عليه جريان سکولار دموکراسی زده و، بر اساس آن، آقای مهندس حشمت الله طبرزدی، يکی از فرزندان آزاديخواه کشورمان را که ساليانی است، هم در سخن و هم در عمل، در راستای استقرار سکولار دموکراسی در ايران فعاليت می کند، به خيل هزاران زندانی بی گناه سياسی ايران بازگردانده است و می کوشد تا از اين بازداشت آتشی روشن نمايد که هدف اش سوزاندن ريشه های استقلال جنبش سکولار دموکراسی ايرانيان در خارج کشور است. ما اين بازداشت را محکوم می کنيم و نگران آنيم که، اين بازداشت و غياب ايشان از صحنه، به بروز جرياناتی به نام ايشان تمام شود که هدف شان متلاشی کردن همبستگی سکولار دموکرات های خارج کشور است.

          به نظر ما، اکنون که رفته رفته سازمان های مسئول و شخصيت های سکولار دموکرات خارج کشور گرد هم می آيند تا فعاليت ها و تبليغات خود را همراستا کنند، ضرورت موازی سازی با اين جريان برای رژيم به مسئله ای مهم تبديل شده است. رژيم می خواهد تا، از يکسو، در صفوف متشکل شوندهء سکولار دموکرات ها تفرقه ايجاد کند و، از سوی ديگر، با ايجاد نهادهای موازی، که استقلال نهادهای فعال سکولار دموکرات از داخل کشور را منکر می شوند، به هر صورت که شده اداره و کنترل جريانات سکولار دموکرات خارج کشور در دست خود بگيرد و باکی هم از آن ندارد که بسياری از رزمندگان را در اين راه فدا کند.

          براين اساس است که می بينيم چندی است ندای «لزوم تابعيت خارج کشور از داخل» و «تعيين رهبری جريانات سکولار دموکرات ها در داخل کشور» برخاسته است. از نظر ما، اقدام به دستگيری آقای طبرزدی می تواند جزئی از پازل دست ساخت حکومت برای کمک به جريانات موازی ساز خارج کشور باشد. اينک ايشان از دسترس همگان به دور بوده و قادر به انکار يا ابرام آنچه به نام ايشان در خارج کشور صورت می گيرد نيست و لذا، می توان هر کاری را به ايشان نسبت داد و حتی از خواست قانونی آزادی ايشان، آن هم با مخاطب قرار دادن حکومت، مبنائی ساخت برای ايجاد تفرقهء هرچه بيشتر.

          توجه داشته باشيم که در رژيم اسلامی زندانی سياسی هيچگاه واقعاً آزاد نمی شود، چه با گردآوری امضاء و چه با برگزاری تظاهرات؛ چرا که اين رژيم کل کشور ما را به زندانی بزرگ تبديل کرده و همهء ملت را به گروگان گرفته است. هر کس که به سياست بيانديشد يا در زندان جای دارد و يا مال و زندگی و هستی اش به وثيقه گرفته شده است. در واقع هيچ حکومت ايدئولوژيک و استبدادی بدون زندانی سياسی پا بر جا نمی ماند و تنها شرط بازگشت آزادی واقعی به ميهن مان، و به زندانيان عقيدتی مان، انحلال بلا شرط تمام اشکال حکومت مذهبی و لغو قانون اساسی آن است.

          ما، که در پی مبارزت طولانی در سازمان های سکولار دموکرات خود، اکنون در تلاشيم تا با همسوئی، نيروهای خويش را در راهی که به مقصد سعادت و رفاه و آزادی مردم و برقراری حاکميت ملی می انجامد به کار بريم، بدينوسيله اعلام می کنيم که تا آن زمان که شخص و گروهی در داخل کشور مورد اعتماد و موافقت اکثريت مردم ايران قرار نگرفته باشد، تن به حذف استقلال خود و تابعيت از سازمان و نهادها و شخصيت های مدعی سکولار دموکراسی در داخل کشور نداده و سرافراز و اميدوار در اجرای وظايفی که بطور تاريخی بر عهدهء سکولار دموکرات های خارج کشور گذاشته شده ادامه خواهيم داد.

          نابود باد استبداد و حکومت مذهبی

زنده باد سکولار دموکراسی

پاينده باد ملت سرافراز ايران

هفتم بهمن ماه 1392 ـ 27 ژانويهء 2014

 

سازمان های امضاء کننده، به ترتيب حروف الفبا:

اتحاد عشاير و اقوام جنوب ايران

جبههء مردم بلوچستان

جنبش سکولار دموکراسی ايران

حزب پان ايرانيست ايران (برون مرز)

سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن

سازمان سياسی ـ فرهنگی ايران پاد

شبکهء سکولارهای سبز ایران

گروه ایران امید

گروه رايزنی برای اتحاد

مرکز مطالعات سياسی و تحقيقات استراتژيک

نهاد مردمی