Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

اعضاء محترم هیات سیاسی ـ اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران


با توجه به  تشکيل ششمين همايش اتحاد جمهوریخواهان ايران، ما، اعضاء «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران»، بر اساس باورهای خود در مورد لزوم تقويت همگرایی آن دسته از سازمان های سياسی اپوزيسيون که خواستار يافتن راهی برای گذار از حکومت اسلامی مسلط بر ايران هستند، وظيفهء خود دانسته ايم که برای همايش پیش روی شما، و در راستای نزدیکی عملی نیرو های موسوم به جمهوریخواه علیه جمهوری اسلامی، آرزوی موفقيت داشته باشیم. ما نیز، نظیر هر نیروی جدی ديگر در اپوزیسیون، با هيجان و دلنگرانی هميشگی، نظاره گر کار گروه ها، سازمان ها، هم بستگی ها و اتحادهائی هستيم که خود را «سکولار دموکرات» دانسته و در جستجوی اتخاذ مواضع روشن و راهکارهای عملی برای گذار از حکومت اسلامی مسلط بر ايران هستند.
 
دوستان گرامی،
ما همچنين فرصت نگارش اين «پيام» را مغتنم شمرده و علاقمنديم که مراتب زير را، با صراحتی دوستانه، به اطلاع شما برسانيم تا به سهم خود در مذاکرات و مباحث همايش شما سهمی ادا کرده باشيم:


1. از آنجا که جنبش سبز بزنگاه عمده ای در تاريخ مبارزات مردم ايران عليه نظام ولايت فقيه محسوب می شود، خودبخود طرز نگاه و برداشت های شما در ارتباط با اين رويداد بزرگ سياسی ماهيت استراتژيک کوشش های تان را روشن می سازد. از نظر ما، جنبش سبز حداقل به دو بخش تقسيم شدنی است: بخشی که دل در گروی حفظ و اصلاح حکومت اسلامی، کارا کردن اصول مغفول قانون اساسی آن، و بازگشت کشور به دوران طلائی امام خمينی دارد و زير پرچم اصلاح طلبی ِ مذهبی فعاليت می کند؛ و بخشی هم که از آن ِ معتقدان به سکولار ـ دموکراسی بوده و خواهان انحلال هرگونه حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی و استقرار حکومتی سکولار ـ دموکرات در ايران است. ما اعضاء «سازمان های سکولار دموکرات ايران»، که يک سالی است در مجمعی به همين نام گرد هم آمده ايم، با همهء احترامی که برای مبارزات رهبران بخش مذهبی جنبش قائل بوده ايم، فکر می کنیم  اصلاح طلبان نمی توانند زايندهء سکولار دموکراسی در ايران باشند. این برداشت نه بر اساس ذهنیات بی پایه بلکه بر اساس اهداف، برنامه ها، چگونگی حرکت، تاکتیک ها، استراتژی اصلاح طلبان و تجربیات تاریخ  خونین  36 سالهء حکومت اسلامی و مقاصد شوم آن استوار است. از اين رو اميدواريم که اتحاد شما نيز در اين مورد مواضع روشنی اتخاذ کرده و از فضای سياسی کنونی رفع ابهام کند.


2. ما خواهان بر کناری و انحلال قوانین حکومت اسلامی هستیم. اتحاد شما تا کنون در اين مورد موضع مشخصی را اعلام نکرده و، اگرچه معتقد است که مآلاً ايران بايد دارای حکومتی سکولار ـ دموکرات شود، اما در راه رسيدن به اين آرزو اغلب اميد خود را به حرکت های تدريجی اصلاح طلبان مذهبی بسته است. تعيين موضع شما در اين مورد نيز به روشن شدن افق مباحث سياسی اپوزيسيون خارج کشور کمک شايسته ای خواهد کرد.


3. ما معتقديم که برای گذار از حکومت اسلامی، و برای ایجاد امید به آینده در جامعه و پیروزی بر حکومت اسلامی و پایان دادن به آن، مخالفان اين حکومت می بایست یک «آلترناتیو ملی فراگير» را شکل دهند و؛ از آنجایی که هر گونه تلاش در این راستا در داخل کشور وحشیانه سرکوب می شود، منطقاً ضروری است که اين مخالفان در خارج کشور دست به ايجاد «آلترناتيو سکولار دموکرات» (بهر نامی همچون شورای هماهنگی، دولت در تبعيد، و...) بزنند تا کار ادارهء مبارزه با حکومت اسلامی را در فقدان هدايت معطل نماند. البته مخالفان اين نظر اعتقاد دارند که که نتيجهء چنين کاری از يکسو «تضعيف رهبری داخل کشور» و از سوی ديگر «ايجاد امکان برای بيگانگان در راستای چلبی سازی» است. اما، همانطور که گفته شد، از آنجا که سیاست سرکوب و استبداد حاکم در ایران امکان ایجاد آلترناتیو سکولار دموکراتی در داخل کشور را نمی دهد، دانستن مواضع صريح شما در اين مورد به شفافيت هرچه بيشتر وضعيت اپوزيسيون کمک خواهد کرد.


4. گروه ما، که از ائتلاف عده ای از جمهوريخواهان، پادشاهی گرايان مشروطه خواه، فدراليست های معتقد به حفظ تماميت ارضی ايران، و معتقدان به ضرورت استقرار عدم تمرکز حاکميت در ايران شکل گرفته، در راستای ايجاد ائتلاف وسيع مابين نيروهای سکولار ـ دموکرات انحلال طلب، بر اين اعتقاد است که، در فقدان حاکميت ملی و نيز در دوران آزاد نبودن فرد ايرانی در گزينش های سياسی خود، طرح هرگونه اختلافی که حل آن فقط در آينده و در پی استقرار حاکميت ملت ممکن خواهد بود، صلاح نيست و نبايد بر اينگونه اختلاف ها انگشت گذاری نموده و پافشاری کرد. برای ما ضروری است که بدانيم آيا شما همچنان قصد دارطد که «جمهوری خواهی» را جزو خطوط قرمز خود قرار داده و از هرگونه همکاری با دگرانديشان سکولار دموکرات امتناع کنيد؟
 
باری، دوستان گرامی،
از نظر ما وضعيت کنونی اپوزيسيون، به همهء دلایلی که ذکر شد، دچار چند و چونی خسران بار شده که انرژی ها را روبروی هم قرار داده و از کارائی ها می کاهد. لذا ما، در «مجمع سازمان های سکولار دموکرات انحلال طلب ايران» نگران مذاکرات جاری در ششمين همايش شما نيز هستيم و مشتاقيم تا بدانيم که شما از آنچه در چند سال گذشته پيش آمده چه تحليلی را ارائه داده و چه راهکاری را برای نجات کشورمان مطرح خواهيد کرد.
ما نمی خواهیم دربارهء کنگرهء شما از هم اکنون دست به پيشداوری بزنيم؛ و صميمانه آرزومنديم که هم انديشی شخصيت هائی که در جمع شما حضور خواهند داشت موجب نزدیکی هدفمند اپوزسیون و گشايش راه های نوينی برای گذار از حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان و جايگزينی آن با يک حاکميت ملی سکولار ـ دموکرات باشد.
قرائت اين پيام در جلسات همايش موجب امتنان همگی ما خواهد بود.
با احترام و دوستی
اعضاء مجمع سازمان سکولار دموکرات و انحلال طلب ايران
6 آذر 1393 – 27 نوامبر 2014