Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

22 تير ماه 1393 ـ 13 جولای 2014

 

کمپين واکنش به حذف نام بلوچستان از مکاتبات و اسناد دولتی

هموطنان گرامی،

          اين روزها زمزمه ای  بر سر زبان هاست مبنی بر اينکه حکومت غيرقانونی اسلامی در ايران تصميم گرفته است، بی سر و صدا و به تدريج، نام بلوچستان را از مکاتبات و اسناد دولتی کشور حذف کرده و در اشاره به اين منطقه تنها به ذکر «سيستان» بسنده کند. در اين مورد اسنادی نيز در دسترس عموم قرار گرفته است.

اعضاء «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» و ديگر امضا کنندگان این بیانیه اعتراض شدید خود نسبت به حذف نام بلوچستان از اسناد و مدارک دولتی اعلام داشته و از همهء شما درخواست می کنیم که آن را امضاء کرده و به اشتراک بگذارید. اگر امروز نام بلوچستان حذف شود فردا نوبت عوض شدن نام شهر شما نيز خواهد رسید.

 

هموطنان گرانقدر،

          اگرچه «دلايل» اتخاذ چنين تصميمی هنوز به روشنی ارائه نشده اما «نتايج ِ» محتمل اجرای آن از هم اکنون قابل بررسی است و آشکارا می توان ديد که از اين کار نابخردانه چيزی جز بوی جاری شدن خون هموطنان ستم کشيدهء بلوج مان، که اينک در معرض روند حذف هويت نيز قرار گرفته اند، به مشام نمی رسد؛ خونی که بی جهت در راستای تعميق دشمنی بين شيعه و سنی و مابين نوکسيگان تا دندان مسلح حکومتی  و هموطنان شريف مان ريخته خواهد شد.

آيا حکومت بهانه ای می جويد تا، با تحريک احساسات بر حق هموطنان بلوج مان، و آتش زدن به شعلهء ميل به جدائی طلبی در ميان کسانی که از همراهی و کمک «مرکز» قطع اميد کرده اند، در بلوچستان قتل عام براه بياندازد؟ آيا اين حکومت همچنان در پی شيعه سازی مردم سنی مذهب کشور است و تصور می کند که، با براه انداختن حمام خون در محروم ترين مناطق کشور، به نيات پليد خود جامهء عمل بپوشاند؟ و آيا اين نيز تمهيدی است برای منحرف کردن افکار عمومی از امضاء قرارداد ترکمانچای ديگری که همين روزها منافع ملی کشورمان به تاراج خواهد داد؟ آيا حکومت بدنبال بهانه ای است تا، به نام حفظ يکپارچگی کشور، مبارزهء اکثريت شيعهء کشور با هموطنان سنی مذهب مان را، چه در بلوچستان و چه در ديگر پاره های تن کشورمان، مشروعيت ببخشد؟

اينان نه اعتقاد به يکپارچگی کشور دارند و نه از ريخته شدن خون هموطنان مان ابا می کنند و نه برای حفظ فرهنگ و آئين های باستانی و هويت های تاريخی کشورمان دل می سوزانند. آنها حاضرند، به بهانهء حفظ زيارتگاه های گوناگون شان در عراق، دست نشاندگان خويش در بغداد را پروارتر کرده و جوانان کشور را به جلوی توپ تروريست های داعش بفرستند.

توجه کنيم که، در هميشهء تاريخ، «سلب هويت از مخالفان» يکی از ترفندهای صاحبان زور و زر بوده است. اين تازه به دوران رسيدگان از هرچه تاريخی است و از مبانی هويت مردم محسوب می شود هراس دارند و، پس، يا ويران شان می کنند و يا با حذف و تغيير نام شان می کوشند وجودشان را منکر شوند.

 

هموطنان گرانقدر!

          مخاطبان اين نامه نه سران جنايتکار اين رژيم اند و نه مقامات بين المللی که تا بجنبند آب از سر هامان گذشته است. خطاب ما به شما است چرا که اعمال نابخردانهء اين حکومت مستقيماً شما و زندگی و جان و مال شما را به خطر می اندازد. اين فرزندان ايرانند که قرار است ظاهراً قربانی حفظ مزاراتی شوند که به دست شرور تروريست های داعش در معرض خطر قرار گرفته اند. با اين ملاحظه که اقدامات عمال اين حکومت نه بر اساس اعتقاد به تقدس يا ارزش تاريخی و فرهنگی اين مقابر، که بر اساس منافع آنان در کل منطقه و بخصوص در جنوب عراق، است.

 

هموطنان بلاکشيده!

          از نظر ما نام بلوچستان از نقشه ايران زدودنی نيست. تاريخ پنج هزار سالهء ايران با نام بلوچستان درآميخته است. بلوچ ها ديروز نيامده اند که کاری کنيم تا رخت و پخت خويش را برداشته و از ايران جدا شوند. آنان صاحبان اصلی سرزمين ايرانند؛ و نابکاری های حکومت های مذهبی، که به فقر و بيماری و محروميت شان کشيده، هنوز موجب نشده است که ميل گريز از مرکز و جداسازی خود از ايران مادر در جان شان فزونی گيرد. اما واقعيت های سياسی مزدوران و ايدئولوژی زدگان حکومتی بر اساس اينگونه ارزش ها شکل نمی بندد. آنان همواره منکر تاريخ و هويت های تاريخی مبارزان راه آزادی بوده اند.

          در اين راستا ما به جد خواستار بازگردانی نام های کهن به مناطق و شهرهای کشور خود هستيم.

 

هموطنان گرامی،

          وظيفهء ما دادن اين هشدار است که اگر براستی هدف لشگرکشی به بلوچستان و سرکوب مردم ناراضی و بجان آمدهء آن باشد، شما مردم ايران بايد بدانيد که اين خون فرزندان و برادران شما است که بر زمين خواهد ريخت. و در اين روند بخشی از ايران، نه، همهء ايران در خطر است و تا اين حکومت متعصب مذهب پرورده و شريعت پناه در قدرت نشسته است ايران ما هر روز بيش از پيش در اعماق ترس و فقر و سرکوب فرو می رود و در اين ميان جز خود شما هيچ کس فريادرس شما نيست و نخواهد بود.

با اميد به فرارسيدن روزی که قيام مردمان ايران تومار زندگی ننگين اين رژيم را در هم بپيچد، به شما هشدار می دهيم که فتنه ای بزرگ تر از همهء فتنه های تاکنونی در راه است و تاريخ ايرانزمين بی اعتنائی و سکوت و عدم همکاری در مبارزه با اين خون آشامان را نخواهد بخشيد.

 

هموطنان ارجمند

مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران، که فرزندانی از بلوچستان را نيز در خود دارد، از همه شما و همهء مردم جهان میخواهد که فریاد اعتراض خويش را بلند کرده و از وقوع یک مصیبت بزرگ در ایران جلو گیری نمایند.

‫          شما می توانید با کمک در رسانه ای کردن این خبر و نيز حمايت از اين بيانه با امضاء نهادن در پای آن، مراتب اعتراض خود را به مخدوش کردن تاریخ و فرهنگ ایران و حذف نام بلوچستان ابراز بدارید.

با اميد به انحلال و سرنگونی رژيم ايدئولوژيک حاکم بر کشورمان

شما نيز می توانيد به پيوند زير مراجعه کرده و با اعلام حمايت خود از اين بيانيه آن را مبدل به يک کمپين وسيع ملی کنيد.

http://www.thepetitionsite.com/516/064/020/irans-baluchestan-campaign/#sign

 

اعضاء مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران

 

اتحاد عشاير و اقوام جنوب ايران

(با نمايندگی آقای پرويز ضرغامی)

 

جبههء مردم بلوچستان

(با نمايندگی آقای دکتر رضا حسين بر)

 

جنبش سکولار دموکراسی ايران

(با نمايندگی آقايان دکتر اسماعيل نوری علا و حسن اعتمادی)

 

حزب پان ايرانيست ايران

(برون مرز) (با نمايندگی آقای دکتر حسن کيانزاد و خانم مهین ارجمند)

 

☼ جبههء ملی ايران (در خارج کشور)  

(با نمايندگی آقايان دکتر اميرهوشمند ممتاز و مهدی زمانی)

 

سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن

(با نمايندگی آقای جوما بورش)
 

شبکهء سکولارهای سبز ایران

(با نمايندگی آقایان دارا صالح پور و محسن ذاکری)

 

☼ گروه رايزنی برای اتحاد

(با نمايندگی آقای کورش اعتمادی)

 

مرکز مطالعات سياسی و تحقيقات استراتژيک اپوزيسيون

(با نمايندگی آقایان محسن بهزاد کريمی و محمد سرتیپی)

 

کانون حقوق بشر ایران در تبعید

( با نمایندگی آقایان منوچهر محمدی، سام سرابی و روح الله زم)