Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

فایل صوتی دعوتنامه

هموطنان به جان آمده از بدکاری های حکومت اسلامی!

در گردهمائی و کنگرهء سکولار دموکرات های ايران شرکت کنيد!

دعوتی از شخصيت ها، سازمان ها و کوشندگان سياسی معتقد به سکولار دموکراسی

 

27 خرداد 1303 ـ 17 ژوئن 2014

خوانندهء گرامی ِ اين نامه!

تقاضا داريم که نامه را تا به آخر بخوانيد و سپس تصميم بگيريد که می خواهيد با محتوای آن چه کنيد.

اين نامه حاوی دعوتی عام است برای انجام يک گردهمآئی؛

دعوتی ست از شخص شما، بعنوان فردی از مجموع ايرانيان و همپيوندان احزاب سياسی ايرانی که خود را عضو اپوزيسيون حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان می دانند،

و نيز دعوتی است از ديگرانی که، چون شما، به جدائی ناپذيری ِ دموکراسی از سکولاريسم می انديشند.

حتی دعوتی است از مخالفان سکولار دموکراسی تا اگر نظری دارند آن را حضوراً با ديگران در ميان بگذارند.

در اين راستا، در پايان اين نامه، فهرستی از نام های حدود هزار تن ايرانی شناخته شده ـ نويسنده، تحليل گر، برنامه ساز، نويسنده، هنرمند، انديشه ورز و فعال سياسی ـ گرد آوری شده و هر يک مخاطب صريح اين نامه اند.

اما اگر نام شما يا کسی که شما می شناسيدش در اين فهرست نيامده باشد اين امر هرگز به معنای آن نيست که او دارای «شرايط ويژه»ی شرکت در اين گردهمآئی نيست، چرا که اساساً هيچگونه شرايط ويژه ای به اين دعوت سنجاق نشده است.

اين دعوتی از شما و همگان است تا، بدون هيچگونه تعهد و پيوند سازمانی با نهادی خاص، دو روزی را گرد هم آئيم و به سرنوشت آيندهء وطن مان بيانديشيم و به يافتن راه حل های واقع گرايانه بپردازيم.

نام اين گردهمآئی «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران» است.

برگزار کنندگان آن، بدون قائل شدن به حق ويژه ای برای خود، قصد دارند کنگرهء امسال را، که پس از نخستين کنگره که سال پيش در واشنگتن برگزار شد، دومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران محسوب می شود، با ترغيب شما به شرکت در آن برگزار کنند و، در اين راستا، به شما توضيح دهند که چرا حضور فعال تک تک نيروهای سکولار دموکرات است که می تواند نيروی واقعی سکولار دموکراسی را در سپهر سياست امروز کشورمان آشکار سازد.

خواست های ما چنين اند:


- اين کنگرهء را رهبران و يا نمايندگان احزاب سياسی منطقه ای و سراسری افتتاح کنند؛ و با شرکت در اين کار تعهد خود را به حفظ حدود و ثغور ايران بی تبعيض آينده به نمايش بگذارند. از آنجا که از هم اکنون نمی توان پيش بينی کرد که کدام سازمان های معتقد به ضرورت انحلال حکومت اسلامی، استقرار حکومت سکولار دموکرات و حفظ تماميت ارضی ايران از طريق رفع ستم از همهء ايرانطان متعلق به اقوام، زبان ها، و مذاهب و عقايد ايران در اين مهم شرکت خواهند کرد، از متقاضيان می خواهيم تا تاريخ اول مرداد ماه 1393 در اين مورد اعلام آمادگی نمايند. در عين حال با توجه به وقت جلسهء اول کنگره که در طی آن مراسم افتتاح و مجلس بحث اول انجام خواهد شد، مدت 90 دقيقه از صبح شنبه نهم آگوست به مراسم افتتاح اختصاص يافته و به نمايندگان بيست سازمانی که تا قبل از اول مرداده ماه 1393 نام نويسی کنند فرصت شرکت در مراسم افتتاح داده خواهد شد. همچنين هر گاه که تعداد داوطلبان به عدد 20 رسيد بلافاصله ليست بسته خواهد شد و از ساير تقاضا کنندگان درخواست خواهد شد تا به صفت شخصی (و نه تشکيلاتی) در مباحث کنگره شرکت کنند.

- شرکت کنندگان در جلسات چهارگانهء دو روز کنگره، که شرح پيشنهادی برنامهء آن در ذيل اين نامه آمده است، اعم از شخصيت های سرشناس و فعالان کمتر شناخته شده، همگی خود را صاحب کنگره بدانند و، بجای نشستن و گوش فرا دادن به سخنرانی های مرسوم، کلاً بصورتی آزادانه در تبادل نظرها، مناظره ها و مباحث شرکت کنند.

- کنگره جولانگاه انديشه و ادب و هنر سکولار دموکرات های ايران باشد.

- برای بهتر شدن سالانهء آن همگان بتوانند پيشنهاد دهند و اعلام آمادگی داوطلبانه کنند.

- کنگره را تبديل به ميعادگاه سالانهء همهء سکولار دموکرات های ايران نمايند.

- و باور داشته باشند که حضور هر يک از آنان در اين کنگره دارای اهميتی بالاتر از هر سخنرانی و بحثی است. سخنرانی ها را می توان از راديو و تلويزيون شنيد؛ بحث های نظری و آکادميک را می توان در کتاب ها خواند، يا از راديو تلويزيون ها دريافت و در سمينارها تعقيب کرد. اما هيچ کدام اينها نمی توانند به پيدايش و نمايش جمع سکولار دموکرات ها، همچون يک نيروی واقعی سياسی ـ اجتماعی ايرانی، کمک کنند. تنها حضور داوطلبانه و منسجم ما در اين گونه گرد همآئی ها است که می تواند «سيمرغ» را از گرد هم آمدن «سی مرغ» بوجود آورد.

پس، از شما می خواهيم امضای واقعی خود را پای پاسخ به اين دعوت نامه بگذاريد، جزو صاحبان و ميزبانان کنگره شويد، و اعلام داريد که شخصاً در آن شرکت می کنيد و يا اگر بدلايلی امکان اين کار وجود ندارد، حمايت خود از تشکيل کنگره را دريغ نمی کنيد.

***

براستی، مگر نه اينکه رسم همهء جوامع انسانی آن بوده است که افراد باورمند به هر عقيده ای گرد هم آيند، به شکل های گوناگون روابط خود را سامان دهند، بر سير حوادث جوامع خود اثر بگذارند، و بکوشند تا نظر اکثريت افراد جامعهء خويش را با باورهای خود موافق سازند؟

و مگر نه اينکه افراد دين مدار و يا باورمندان به ايدئولوژی های مختلف، از قديم الايام در اين کار سابقه داشته و پيوندهای خود را گاه در حد تبديل کردن شان به آئين ها و مراسم قابل تکرار و صاحب ضربآهنگ ارتقاء داده اند؟ و آنگاه اگر به قدرت برسند آنچه را «ارزش» های مربوط به عقيدهء خود می دانند بر کل جامعه تحميل کنند؟

خوشبختانه، از جنگ دوم جهانی بدينسو، احزابی که برای ادارهء کشور فلسفه ها و برنامه های مختلفی را در نظر می گيرند رفته رفته تبديل به نوع جديدی از گردهمآئی های عقيدتی شده اند و، هر کجا که حکومت های استبدادی و ديکتاتوری سرکوبگر جای خود را به دموکراسی های مبتنی بر اعلاميهء جهانگير حقوق بشر داده اند، آنها نيز بازيکنان واقعی صحنهء سياست شده و هر يک، بخواست و ارادهء ملت های خود، تا مدتی معين، زمام امور کشور را به دست گرفته اند.

اما، متأسفانه، هنوز هم احزاب سياسی نتوانسته اند در جوامع استبدادی از لحاظ قدرت و کارائی جانشين نهادهای ايدئولوژيک شوند اما آشکار است که، در سير تحول اينگونه جوامع به سوی آزادی و دموکراسی، هم اينان پيشاهنگ و پيش برندهء کار محسوب می شوند.

در کنار اين واقعيات، واقعيت بزرگ تری هم وجود دارد: شايد در سپهر سياسی اپوزيسيون حکومت اسلامی ايران گسترده ترين قشر اجتماعی را ناراضيان از اين حکومت و خواستاران تغيير آن تشکيل دهند. خروج ميليون ها ايرانی از وطن شان خود به معنای عدم تحمل حکومت اسلامی از جانب آنها و خواستاری رهائی کشورشان از قيد و بندهای جامعه شکن اين حکومت است. اما اين گروه پر جمعيت، در برابر گروه های کوچکی که در احزاب گوناگون گرد آمده و بر اساس مرامنامه و اساسنامه هائی به فعاليت سياسی مشغولند، گروهی گسيخته و نامنسجم اما بی رغبت برای پيوستن به احزاب محسوب می شوند و ميزان ارتباط شان با يکديگر، بمنظور همدلی و همانديشی و انجام فعاليت های هماهنگ و مشترک، بسيار اندک بوده است.

به همين دليل، گروهی از فعالان و روشنفکران سياسی خارج کشور، در خرداد ماه 1392 (يکسال پيش)، با امضای سندی با نام « پیمان نامهء عصر نو»، خود را با صفت ترکيبی «سکولار دموکرات»، و با مشخصاتی هفده گانه، به سپهر سياسی ايران معرفی کردند. آنها، با توجه به فقدان سرپناهی که بتوان در زير آن گرد آمده، به گذشته و حال و آينده انديشيد، از حال و روز يکديگر با خبر شد، و امکانات عملی جانشين ساختن حاکميتی سکولار دموکرات را در مورد حکومت اسلامی ـ ايدئولوژيک کنونی سنجيد، مصمم شدند تا هر ساله در گوشه ای از جهان گرد هم آيند، همهء کسانی را که به آيندهء سکولار دموکرات ايران دلبسته اند فرا خوانند، و بکوشند از طريق پيوند زدن ميان اين همه نيروی پراکندهء معتقد به سکولاريسم و دموکراسی، نيروئی منسجم و چشم گير بوجود آورند.

آنها اين «گردهمآئی» را «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» نام نهادند و تصميم گرفتند که در 14 مرداد هر سال، در سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه ايران (که زايشگاه تمايلات سکولار دموکرات در کشورمان بود و در سال 1357 از «انقلاب مشروعه» شکست خورد)، برگزار کنند.

مؤسسان اين کنگره، در مرحلهء کنونی، آن را صرفاً يک گردهمآئی سياسی تلقی کرده و به صادر کردن قطعنامه و ايجاد انتخابات برای ايجاد نهاد سياسی خاصی اعتقاد ندارند؛ هر چند روشن است که وقتی نيروهای سکولار دموکرات گرد هم آمده و به رايزنی بپردازند امکان اينکه عده ای از آنان، بر پايهء برنامه ها و تحليل های مورد توافق خود، دست به تشکيل نهادهای سياسی جديدی هم بزنند وجود دارد.

اتفاقاً همين واقعه در جريان برگزاری نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران نيز اتفاق افتاد و کسانی که در آن تاريخ در شهر واشنگتن (پايتخت ايالات متحدهء امريکا) گرد هم آمده بودند تصميم گرفتند تا در يک نهاد سياسی جديد به نام «جنبش سکولار دموکراسی ايران» متشکل شوند. در پی تشکيل اين نهاد نيز گروهی از امضاء کنندگان «بيانيهء عصر نو» که در واشنگتن حضور نداشتند نيز به اين «جنبش» پيوستند.

کنگرهء نخست را چند تنی از داوطلبان امضاء کنندهء «پیمان نامهء عصر نو» ـ که در يک «کميتهء تدارکات» با يکديگر همکاری می کردند ـ برگزار نمودند. اما برای برگزاری کنگرهء دوم به ساختار کاراتری نياز بود. به همين دليل، از چند ماه پيش، برخی از اعضاء سازمان های مختلف سياسی سکولار دموکرات، که بصورت انفرادی در کنگرهء اول شرکت کرده بودند، بر آن شدند تا، در راستای برگزاری کنگرهء دوم با يکديگر همکاری کنند و در عين حال فرصتی را برای انجام فعاليت های سياسی مشترکی، بر اساس «بيانيهء عصر نو»، فراهم آورند. نتيجهء اين تصميم بوجود آمدن «مجمع سازمان های سکولار دموکرات» بود که اکنون افق ديد و فعاليت اش بسا بيش از برگزاری کنگرهء دوم را دربر می گيرد و اميد آن می رود که رفته رفته، با پيوستن سازمان های جديد سکولار دموکرات به اين «مجمع»، روزی شاهد پيدايش جبهه ای بزرگ متشکل از سازمان های سکولار دموکرات ايران باشيم. بهر حال، تا زمانی که کنگره دارای تشکيلات و توان مستقلی شود اين مجمع قصد دارد، بعنوان برگزار کننده ای موقت، «کنگرهء دوم» را در روزهای نهم و دهم ماه اگوست 2014 در شهر «بوخوم» آلمان تشکيل دهد؛ بی آنکه جز تدارک آن قصد داشته باشد که خط و راستائی را بر بحث ها و مناظرات انجام يافته در آن تحميل کند.

«کميتهء برگزاری کنگره»، که از جانب اين «مجمع» مأموريت يافته، مسئوليت گردآوری منابع مالی، تهيهء محل برگزاری کنگره، سامان دادن به پخش زندهء راديو ـ تلويزيونی آنچه در کنگره پيش خواهد آمد، تهيه دو نهار برای ميهمانان کنگره (روزهای شبنبه و يکشنبه)، تعيين موضوعات و گردانندگان مجالس بحث و تبادل نظر چهارگانه (دو صبح و دو بعد از ظهر) و نيز برگزاری مراسم بزرگداشت مشروطيت از طريق برگزاری يک مجلس فرهنگی، ادبی، هنری (شنبه شب) خواهد بود؛ اما توان مالی برای پرداختن هزينه های سفر، اياب و ذهاب و اقامت در هتل ها و خوابگاه هائی را که در شهر بوخوم آمادهء پذيرائی از شرکت کنندگان در کنگره هستند نخواهد داشت و در اين مورد نقش تسهيل کننده را بازی می کند.

***

بدينسان، هر کس که از راه دور و نزديک، به هزينهء شخصی، رنج سفر را بر خود هموار کرده و به شهر بوخوم بيايد، نه ميهمان که صاحب خانه و ميزبان محسوب می شود و در ايجاد جريانی شرکت می کند که می خواهد، بر فراز هرگونه ايدئولوژی و باور سياسی، سنتی فرخنده را برای سال های بی شمار آينده پايه گزاری کند؛ آنگونه که پس از فروپاشی و انحلال حکومت اسلامی نيز اين سنت ادامه يابد و هر ساله، در سالروز پيروزی انقلاب مشروطه، نيروئی نگاهبان سکولار دموکراسی آن را پايدار بدارد.

اگرچه حضور و شرکت فعال همگان در اين گردهمآئی آزاد است و مقدم هر که به کنگرهء بوخوم می آيد گرامی شمرده می شود اما «کميتهء برگزاری» خود را تنها در قبال کسانی مسئول می داند که حداکثر تا 15 جولای 2014 اطلاعات زير را در اختيار کميته گذاشته باشند:

1. نام و نشان، آدرس پستی، آدرس ای ميل، شمارهء تلفن

2. آيا به صفت شخصی در کنگره شرکت می کنيد يا نمايندگی از تشکلی سياسی را بر عهده خواهيد داشت؟

2. آيا تمايل داريد جزو هفت نفر نخستينی باشيد که در آغاز هر يک از مجالس چهارگانهء کنگره، که شرح آن در زير آمده است، به مدت 5 تا 8 دقيقه سخن می گويند؟

3. در صورت پاسخ مثبت شما به پرسش فوق کدام مجلس را انتخاب می کنيد؟

4. اگر اهل ادبيات و هنر هستيد، آيا ميل داريد در جشن فرهنگی کنگره (شنبه شب) کاری از ميان آفرينش های خود را ارائه داده و بر رونق اين شب پر خاطره بيافزائيد؟

5. اگر در زمينه های نقاشی و عکاسی کار می کنيد آيا مايليد نمايشگاهی از آثار شما در محل کنگره برقرار شود؟

6. اگر کار نمايشی يا سينمائی می کنيد آيا مايليد اثر کوتاهی از شما در کنگره نمايش داده شود؟

5. آيا برای حضورتان به کنگره نياز به فراهم کردن وسائلی است که بايد در محل تهيه شوند؟ لطفاً توضيح دهيد.

لطفاً پاسخ های خود به پرسش های بالا را به آدرس ای ميل يا فکس زير ارسال کنيد:

E-mail: seculardemocracycenter@gmail.com

Fax: USA-509-352-9630

کميتهء برگزاری و تدارکات کنگره، با دريافت اطلاعات شما، برنامهء تفصيلی و بستهء اطلاعاتی و کوپن غذا و نوشيدنی ها را برايتان ارسال خواهد داشت.

در عين حال، در صورتی که بدلايلی قادر به حضور در کنگره نيستيد اما از برگزاری آن حمايت می کنيد، لطف کرده و نام کامل خود را برای کميتهء برگزاری ارسال داريد.

فهرست نام کسانی که در کنگره شرکت خواهند کرد يا از آن حمايت می کنند به تدريج در سايت کنگره در آدرس زير اعلام خواهد شد.

www.mssdi.org

همچنين، از آنجا که تشکلات سکولار دموکراسی، نظير همين کنگره، جز بر کمک های هموطنان و اعضاء خود تکيه ندارند، مخارج برگزاری کنگره ها نيز بايد از اين راه تأمين شود. در اين مورد حسابی در شبکهء مالی Paypal در آدرس زير باز شده است:

https://www.paypal.com/webapps/mpp/send-money-online

و در صورتی که شما يا دوستان تان بخواهيد به برگزاری کنگرهء امسال کمک مالی کنيد می توانيد کمک مالی خود را، به هر مبلغ کم يا زيادی که ممکن باشد، به حساب اين ای ميل واريز نمائيد:

seculardemocracycenter@gmail.com

همچنين از شما خواهش می کنيم که خود را ميزبان اين کنگره دانسته و اين نامه را برای ديگرانی که نگران ميهن مان هستند بفرستيد.

با تشکر قبلی.

اعضاء کميتهء برگزاری کنگره: حسن اعتمادی، محسن بهزاد کريمی، اسماعيل نوری علا

اعضاء کميتهء تدارکات محلی: ميرزا آقا عسگری (مانی) ـ جهانگير لقائی، اميد پور يوسفی

نمايندگان تشکلات عضو «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران»:

از سوی اتحاد عشاير و اقوام جنوب ايران: پرويز ضرغامی،

از سوی جبههء مردم بلوچستان: دکتر رضا حسين بر،

از سوی جبههء ملی ايران (در خارج کشور): مهدی زمانی و دکتر اميرهوشمند ممتاز،

از سوی جنبش سکولار دموکراسی ايران: حسن اعتمادی ـ دکتر اسماعيل نوری علا،  

از سوی حزب پان ايرانيست ايران (برون مرز): مهین ارجمند و دکتر حسن کيانزاد،

از سوی سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن: جوما بورش،

از سوی شبکهء سکولارهای سبز ایران: محسن ذاکری، دارا صالح زاده، نسترن نيکی عليی

از سوی کانون حقوق بشر ایران در تبعید: منوچهر محمدی، روح الله زم، سام سرابی.

از سوی گروه رايزنی برای اتحاد: کورش اعتمادی

از سوی مرکز مطالعات سياسی و تحقيقات استراتژيک اپوزيسيون: محسن بهزاد کريمی و محمد سرتیپی.

 

 

فهرست نام برخی از شخصيت هائی که دربارهء سکولار دموکراسی نوشته و سخن گفته اند

و از جانب کميتهء برگزاری به شرکت در کنگره ترغيب می شوند

توضيح: اين دعوت نامه فعلاً خطاب به شخصيت های سياسی و فرهنگی اپوزيسيون زير، که توانسته ايم نام و نشان شان را به دست آوريم تهيه شده است. شما نيز اگر شخصيتی را سراغ داريد که نامش بعلت ضيق وقت، يا بی خبری و يا به سهو، در فهرست زير نيامده خواهشمند است دعوتنامه را از جانب کميتۀ برگزاری برايشان ارسال داريد.

پيشاپيش از محبت و حمايت شما تشکر می کنيم.

 

خانم ها: مری آپيک، فريده آرمان، ويکتوريا آزاد، کتايون آذرلی، ژانت آفاری، شهلا آقاپور، مينا احدی، هما احسان، هما ارجمند، پروین اردلان، سودابۀ اردوان، شبنم اسدالهی، مینا اسدی، نسرين اسفندياری، پروين اشرفی، نازنين افشار جم، عاطفه اقبال، سوسن الماسی، شری الونديان، الهه امانی، مهشيد اميرشاهی، نوشابه اميری، پريدخت امين، شادی امين، آسيه امینی،  فريبا امینی، مينا انتظاری، مرجان انصاری، سوسن اولياء، مریم اهری، بهرخ بابائی، لادن بازرگان، ناهيد باقری، شهلا باورصاد، منيره برادران، رؤيا برومند، لادن برومند، نازنين برومند، نسرین بصیری، الاهه بقراط، فیروزه بنی صدر، شهلا بهاردوست، سيما بهاری، ناهيد بهمنی، نيلوفر بيضائی، شهرنوش پارسی پور، آزاده پورزند، میترا پورشجری، آذر پويا، عسل پهلوان، فرزانه تأييدی، هايده ترابی، پريوش تجدد، نيرۀ توحيدی، هايده توکلی، مژگان ثروتی، مهين جزنی، ناهید جعفرپور، دکتر سهيلا جندی، بهيۀ جيلانی، ويدا حاجبی، رويا حبيبی، شيدا حبيبی، فاطمه حقيقت جو، افسانه خاکپور، شهلا دانشفر، ميترا دانشی، فريبا داوودی مهاجر، هایده در آگاهی‌، شيرين دخت دقيقيان، اشرف دهقانی، رقیه دانشگری، مريم رجوی، جمیله رحیمی، مهرانگيز رساپور، شيرين رضويان، نسرین رمضانعلی٬ میهن روستا، ماندانا زنديان، نرگس ساجدی، دکتر پریسا ساعد، شهرزاد سپانلو، سهیلا ستاری، هما سرشار، مریم سطوت، پريوش سعادتی، سارا سفيری، پری سکندری، گيسو شاکری، آزیتا شایان، مهستی شاهرخی، نوشين شاهرخی، مهوش شاهق، منصوره شجاعی، گلاله شرفکندی، مينو شفيعی، شهلا شفیق، شعلۀ شمس، ثريا شهابی، شادی صدر، بدری صفوی، شهلا صمصامی، منیر طه، شيرين طبیب زاده، رؤیا طلوعی، شهرۀ عاصمی، شيرين عبادی، دخی عبدی، شهلا عبقری، بتول عزيزپور، فرزانۀ عظيمی، مهوش علاسوندی، محبوبۀ عليزادۀ هرسينی، سرور عليمحمدی، فيروزه غفارپور، ساغر غياثی، شیرین فامیلی، سوسن فرخ نيا، سودابۀ فرخ نيا، گلشيفته فراهانی، نزهت فرنودی، ويدا فرهودی، نوشین قادری٬ اختر قاسمی، فرشتۀ قاضی، ليلا قبادی، ساقی قهرمان، مهرانگيز کار، گيتی کاوه، زیبا کرباسی، ناهيد کشاورز، رؤيا کشفی، اعظم کم گویان، نازيلا گلستان، رکسانا گنجی، آذر ماجدی، عفت ماهباز، شهرزاد مجاب، رباب محب، شيوا محبوبی، ملیحه محمدی، زرين محی الدين، مژگان مدرس، ژیلا مساعد، الهه مشعوف، هایدۀ مغیثی، افسانه مهاجر، شکوه ميرزادگی، فرزانۀ ميلانی، ويدا ناصحی، شهرۀ ناطقی، جميلۀ ندائی، آذر نفیسی، مريم نوری، پرتو نوری علا، سهیلا نیک پور، منيرا واحدی، شاداب وجدی، افسانۀ وحدت، سهیلا وحدتی، ژاله وفا، زینت هاشمی، مينو همتی، آریانۀ یاوری، حورا ياوری، مهری یلفانی، ناهيد يوسفی.

 

آقايان: بهرام آبار، وحيد آبان، بهرام آبتين، ضياء آتابای، ماشاالله آجودانی، اميرهوشنگ آريان پور، سياوش آذری، احمد آزاد، سيد مصطفی آزمايش، محمد آسنگران، اياز آسيم، داريوش آشوری، حمید آقایی، ميلاد آقائی، تقی آل رضا، سيروس آموزگار، اميرحسين آموئی، کاوه آهنگری، شهريار آهی، آبتين آينه، هوشنگ ابتهاج، اروان ابراهاميان، اميرفرشاد ابراهيمی، محسن ابراهيمی، تورج اتابکی، مهندس بابک اجلالی، ادريس احمدی، حميد احمدی، رامين احمدی، سعيد احمدی، عباس احمدی، فريدون احمدی، محمود احمدی٬ نويد اخگر، سهراب اخوان، افشين اردلان، اسد ارژنگ، نیما ارژنگ٬ محمد ارسی، منصور اسانلو، مهدی استعدادی شاد، مسعود اسدالهی، جمشيد اسدی، حسين اسدی، عبدالله اسدی، هوشنگ اسدی، بيژن اسدی پور، کيقباد اسماعيلی، احمد اشرف، فرید اشکان، ناصر اصغری، محمدعلی اصفهانی، فرامرز اصلانی، مهدی اصلانی، دیوید اعتباری، رها اعتمادی، اکبر اغراقی، رضا اغنمی، بيژن افتخاری، داريوش افشار، علی افشاری، اقبال اقبالی، محمد اقتداری، صدرالدين الهی، قادر الياسی، رضا اکرمی، خسرو اکمل، مهران اميراحمدی، بابک امير خسروی، ناصر امين پور، محمد امينی، نادر انتصار، ناصر انقطاع، سياوش اوستا، جلال ايجادی، ناصر ايرانپور، علی‌ اصغر ایزدی، کاظم ايزدی، دنیز ایشچی، عمر ايلخانی زاده، اميل ايمانی، افشين بابازاده، مهرداد باباعلی، عبدالعلی بازرگان، کامبیز باسطوت، احمد باطبی، خسرو باقر پور، دانش باقرپور، حسين باقرزاده، شائول بخاش، رضا براهنی، جمشید برزگر، حبيب برزين، مهدی برزین، محمد برقعی، مهرزاد بروجردی، حميدرضا برهانی، يحيی بزرگمهر، طیفور بطحائی، عبدالقادر بلوج، والد بمانعلی، خسرو بندری، ابوالحسن بنی صدر، احمد بهارلو، محمد بهارلو، سعيد بهبهانی، جليل بهروزی، فرنوش بهزاد، بابک بهزادی، دکتر جمشید بهنام، بهروز به نژاد، منصور بيات زاده، خسرو بيت اللهی، سيروس بينا، بيژن بينش، عبدالعلی پارسا، کورش پارسا، آرش پارسی، فؤاد پاشائی، ناصر پاکدامن، ناصر پاک نژاد، مهران پاينده، سيروس پرديس، رضا پرچی زاده، محمد پروین، باقر پرهام، رامين پرهام، مجید پستنچی٬ ليلی پورزند، فريبرز پويا، منصور پويان، عباس پهلوان، رضا پهلوی، فرخ پی پيرنيا، رضا پيرزاده، آريوبرزن پيروزنيا، علی پيروی کيا، سعيد پيوندی، فؤاد تابان، علی تاجر نيا، حيدر تبريزی، احمد تقوائی، حميد تقوائی، رضا تقی زاده، کامران تلطف، عباس تموچین، فريدون تنکابنی، قاسم توکلی، کيانوش توکلی، طاهر جام بر سنگ، جهانشاه جاويد، فرخ جاويد، مهدی جلالی، محمد جلالی چيمه (م. سحر)، ايرج جنتی عطائی، مهدی جنگلی مقدم، مهران جنگلی مقدم، علی جوادی، رامين جهانبگلو، جمشيد چالنگی، آرمان چاروستائی، رضا چرندابی، سعيد چوبک، بهرام چوبینه، علی اصغر حاج سيد جوادی، علی حاجی قاسمی، مهدی حاذق اعظم، اميد حبيبی نيا، حسين حجازی، پرويز حدادی زاده، رحیم حدیدی ماسوله، مهرداد حريری، حسن حسام، آرام حسامی، ناصر حسامی، صبری حسن پور، رحمان حسین زاده، شاهو حسينی، امين حصوری، علی حصوری، حسين حقيقی، بيژن حکمت، دکتر هرمز حکمت، حميد حميدی، فرخ حیدری، محسن حيدريان، محسن خاتمی، جواد خادم، محمود خادمی، نسيم خاکسار، مهدی خانبابا تهرانی، فریدون خاوند، داوود خدابخش، منوک خدابخشيان، فرامرز خداياری، بهرام خراسانی، عباس خرسندی، هادی خرسندی، یداله خسروشاهی، زاگرس خسروی، مهدی خسروی کردستانی، مسعود خوشنود، شهرام خضوعی، مهدی خلجی، بهروز خلیق، بيژن خليلی، اميرحسين خنجی، محمد خوشابی، اسماعيل خوئی، حسن خياط باشی، همايون خيری، بابک داد، حسن داعی، سياوش دانشور، سیروس دانشیان، سينا دبستانی، حسن درشتی، رضا درگاهی، نادر درمانی، مهرداد درويش پور، پرويز دستمالچی، محمود دلخواسته، ستار دلدار، آرامش دوستدار، عبدالستار دوشوکی، سيامک دهقانپور، مهدی ذکائی، مهدی ذوالفقاری، اکبر ذوالقرنين، حميد ذوالنور، امير راد، منصور راستانی، دکتر علی راسخ افشار، علی اصغر راشدان، نيما راشدان، احمد رافت، رضا راهدار، حسن رجب نژاد، بهرام رحمانی، تقی رحمانی، ناصر رحمانی نژاد، ناصر رحيم خانی، حميدرضا رحيمی، خشایار رُخسانی، ماشااله رزمی، جهانشاه رشيديان، عليرضا رضائی، مهدی رضائی تازيک، کيانوش رمضانی، درويش رنجبر، محمدرضا روحانی، تقی روزبه، سعید رهبر، حشمت رئيسی، شاهرخ رئیسی، حسن زارع زاده اردشير، بهمن زاهدی، ناصر زراعتی، مجید زربخش، حسن زرهی، روح الله زم، محمد زمانی، فرخ زندی، محسن سازگارا، مهدی سامع، بهروز ستوده،محمود سرابی، علی سرتيپی، اردلان سرفراز، جلال سرفراز، فرج سرکوهی، بهروز سروش، فریبرز سروش، مسعود سعد، علی اصغر سليمی، ماشااله سلیمی، عباس سماکار، کيانوش سنجری، بهروز سورن، مجید سیادت، بهمن سياووشان، رضا سياووشی، مهران سیرانی، اکبر سیف، اسد سیف، سيروس شارس، خسرو شاکری، جلال شالگونی، محمدرضا شالگونی، رضا شاه حسینی، ناصر شاهين پر، منوچهر شجائی، امير شجره، حسن شرفی، بهمن شريف زاده، مهندس حسن شريعتمداری، محمد شعائی، علی شفيعی، محمد شمس، محمدحسين شمسائی، حميد شوکت، مجيد شهبازخانی، فاتح شیخ، علی‌ شیرازی، مصطفی صابر، فرد صابری، منوچهر صالحی، حميد صدر، صدر الاشراف، همايون صدوقی، حسن صفدری، بيژن صف سری، رامين صفی زاده، سيامک صفی زاده، پرويز صياد، فرهاد طالشی، جواد طالعی، امیر طاهری، علی طایفی، جمشید طاهری پور، عليمحمد طباطبائی، اسفندیار طبری، ماشالله عباس زاده، خسرو عبدالهی، سیاوش عبقری، پرويز عدل، کورش عرفانی، خالد عزیزی، رضا عزيزی، مراد عزيزی، یوسف عزیزی بنی طرف، اکبر عطری، رضا علامه زاده، کاظم علمداری، رضا علوی، بختیار علیار، رضا علیجانی، حسين عليزاده، امير غلامی، فاضل غيبی، شاهين فاطمی، رضا فانی یزدی، مهدی فتاپور، علاءالدین فتح راضی، روزبه فراهانی، حسين فرجی، فريدون فرح اندوز، حمید فرخنده، فرامرز فروزنده، خسرو فروهر، شيوا فرهمند راد، فرهنگ فرهی، شهرام فريدونی، ايمان فروتن، امير فصيحی، مهدب فلاحتی، مسعود فتحی، آراز فنی، امير فيض، سیروان قادری٬ فرهنگ قاسمی، محمدحسين قاسمی، سعید قاسمی نژاد، حسن قاضی، پرويز قاضی سعيد، سعيد قائمی، هادی قدسی، جمشيد قراچه داغی، پرويز قليچ خانی، شهيار قنبری، سام قندچی، کامبيز قائم مقام، محسن قائم مقام، کريم قصيم، رضا قنادان، سام قندچی، مازيار قويدل، ناصر کاخساز، سلامت کاظمی، مرتضی کاظمیان، رامين کامران، محمدصدیق کبودوند، سعيد کرامت، هوشنگ کردستانی، کاظم کردوانی، نويد کرمانی، اکبر کرمی، بهزاد کشاورزی، بهزاد کريمی، داريوش کريمی، روزبه کريمی، عبدالرضا کريمی، علی کشتگر، صمصام کشفی، عبدی کلانتری، حمید کوثری، محمود کویر، فرهاد کهندانی، کامی کهنلو، اميرحسين گنج بخش، سعيد گنجی، منوچهر گنجی، رضا گوهرزاد، حسین لاجوردی، امیرحسین لادن، عبدالکريم لاهيجی، اکبر لکستانی، علی‌ لیمونادی، رحمان ليوانی، حسن ماسالی، کاسپين ماکان، دکتر هدايت الله متين دفتری، مجيد محمدی، ناصر محمدی، بهرام محيی، تقی مختار، بيژم مختاری، سعید مدانلو، سیاوش مدرسی، محمود مرادخانی، رضا مرادی، گلمراد مرادی، اصغر مردانی، ناصر مستشار، تراب مستوفی، شهریار مشکاتی، بهرام مشیری، ايرج مصداقی، محمد مصطفایی، دکتر مهران مصطفوی، مهدی مظفری، عباس معروفی، فريدون معزی مقدم، مراد معلم، هوشنگ معین زاد، مهدی مفخمی، رضا مقصدی، بهمن مقصودلو، منوچهر مقصودنیا، حسن مکارمی، مرتضی ملک محمدی، صادق محمودی، سيروس ملکوتی، حسین منتظرحقیقی، فریدون منتقمی، حسن منصور، مسلم منصوری، اسفنديار منفردزاده، رضا موفقی، علی ميرفطروس، عبدالله مهتدی، عبدالله موحد، رضا موصولی، محمدباقر مومنی، ناصر مهاجر، آرش مهدوی، محمدعلی مهرآسا، بهزاد مهرانی، همايون مهمنش، مهندس هوشنگ مهينی، عليرضا ميبدی، مرتضی ميرآفتابی، نعمت ميرزا زاده (م. آذرم)، علی ميرسپاسی، انور میرستاری، حسین میرممبینی، عباس میلانی، ناصر ميمند، پرويز مينوئی، علی ناظر، پرويز ناظريان، شاهين نجفی، آرمان نجم، فیروز نجومی، شهباز نخعی، آرش نراقی، شاهين نژاد، اسداله  نصر اصفهانی، بصير نصيری، حميد نفيسی، رسول نفيسی، مجيد نفيسی، مسعود نقره کار، مرتضی‌ نگاهی‌، اميد نودوشنی، عليرضا نوری زاده، کامران نوزاد، حسين نوش آذر، کیومرث نویدی، بيژن نيابتی، بهمن نیرومند، علی نيری، مانا نيستانی، فريار نيکبخت، کيومرس نيک رفتار، محمدرضا نيکفر، شيدان واثق، مجتبی واحدی، دکتر نصرت واحدی، اصغر واقدی، ايرج والا، احمد وحدانی، احمد وحدت خواه، کاظم وديعی، فريدون وهمن، ساسان هارون مهدوی، مهندس هارون مهدی، نادر هدايتی، مصطفی هجری، ابراهيم هرندی، فرهنگ هلاکوئی، اسد همايون، شهرام همايون، محمدعلی همايون کاتوزيان، عطا هودشتيان، فرشيد ياسائی، محمدرضا پزدان پناه، جلال يعقوبی، محسن یلفانی، سعید یوسف، ولی يوسفی، هادی يوسفی، حسن یوسفی اشکوری.