Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

پیام آيت الله سيد حسين کاظمینی بروجردی از زندان اوين

 به نخستین کنگره ی «سکولار دمکرات های» ایران

به محضر معارضین با غیرت که هویت ایرانی، انرژی بخش حیات مقدس شان است،

درود این اسیر استبداد اسلامی برشما، که پژواک فریادهای عدالتخواهانه این زندانی سیاسی اعتقادی هفت ساله می باشید.

برای همه فرزندان ایران به یغما رفته طلب پیروزی دارم. به راستی در حکومتی که در رآس آن دیکتاتور مادام العمر قراردارد که به نام آفریدگار جهان، جنایت میکند و به رنگ و لعاب معنویت، تیشه به ریشه شریعت می زند، دموکراسی و رفراندوم و جمهوریت چه معنی و مفهومی دارد؟

 شما جمع شده اید تا به داد ملتی برسید که سی و چهار سال قبل، همه چیز خود را واگذار نمود.

 

ای دلسوزان وطن مظلوم

به پا خیزید و از همه امکانات موجود برای امحاء رژیم فاشیستی خودکامه، بهره گیرید

وجه امتیاز هیئت حاکمه مستبد، اختلاف مخالفین است.

آنچه که بقاء و دوام ولایت مطلقه فقیه را تضمین میکند، دو دستگی و به هم ریختگی منکرین و محاربین حاکمان خونخوار و درندهء موجود در این مملکت است

خوشبختانه در چنان باتلاقی، سردمداران مکار و کذاب جمهوری اسلامی گیر کرده اند که هنوز بعد از این همه سال، مجبورند تا وعده های بنیانگذار انقلاب شان را پنهان کنند و به روی خود نیاورند که با کمال مستی و پستی، مدینه فاضله اش را اعلام کرد و بهشت موعود را بشارت داد که رعیت مفلوک، در چنان جهنمی به سر می برد که هرگز در تاریخ مللی، یافت نشده و در هیچ تقویمی، ثبت نگردیده است

مایه مسرت و شادمانی است که امروز، دیگر خطای گردانندگان دروغگو و چپاولگر، رنگ نداشته و دنیا به ماهیت کثیفشان پی برده است، و خلق مصیبت زده ایران، در استحاله فکری و فطری، قرار گرفته و از باورداشت های گذشته اش، پشیمان گشته

اما هیهات که زنده کردن این سرزمین سوخته، غارت بیت المال و ساقط کردن صاحبان اصلی این ذخائر طبیعی، از ثروت های آبا و اجدادی، مصلحانی می خواهد صدیق و پشت پازده به منافع شخصی و علائق نفسانی

درخاتمه از پرودگار مهربان که بنده نواز و انسان دوست است، تقاضای پیشبرد اهدافتان را دارم

 سید حسین کاظمینی بروجردی، زندان اوین، مرداد 1392