Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

 

 

تاريخچهء مقدمات تشکيل نخستين کنگره سکولار دموکرات های ايران


دوازده فروردين 1392 ـ 1 آوريل    2013


اولين جلسهء متشکل از پنج نفر که قصد تلاش برای دست زدن به اقدامی از جانب طرفداران سکولار دموکرات های ايران در روزهای پس از انجام انتخابات رياست جمهوری دارند تشکيل شد. دو پيشنهاد از جانب شرکت کنندگان پيش گذاشته شد: ايجاد يک انديشکده (اطاق فکر) برای انجام مطالعات مربوط به آيندهء سکولار دموکراسی در ايران، و يا دست زدن به برگزاری کنگره ای با دعوت از هرکس که خود را سکولار دموکرات بداند، و بحث برای تبديل «سکولار دموکراسی» به مهمترين گفتمان سياسی اپوزيسيون انحلال طلب. تصميم گيری برای انتخاب يکی از اين دو گزينه به جلسهء بعد موکول شد. تصميم گرفته شد در جلسهء بعد هر نفر يک تن ديگر را نيز دعوت کند

 بيستم فروردين 1392 ـ 9 آوريل 2013
         

دومين جلسه، با شرکت ده تن. در اين جلسه با اکثريت آراء در مورد انتخاب تشکيل کنگره تصميم گيری شد و قرار شد متنی تهيه شود که در آن مشخصات يک انسان ايرانی «سکولار دموکرات» تعريف شده و در عين هدف از برگزاری کنگره روشن شود

 اول ارديبهشت 1392 ـ 21 آوريل
         

در جلسه ای با شرکت 8 نفر، تصميم گرفته شد که با تأکيد بر ريشه های سکولار دموکراسی ايران در انقلاب مشروطه، کنگره در حوالی 14 مرداد 1392 که با 107مين سالگرد انقلاب مشروطه مصادف است برگزار شود 

پنجم ارديبهشت 1392 ـ 25 آوريل 2013
         

اولين متن تهيه شده در جلسهء هشت نفره مورد بحث قرار گرفت و قرار شد متن «پيمان نامهء عصر نو» خوانده شود 

بيستم ارديبهشت 1392 – 10 ماه مه 2013
         

تصميم گرفته شد که، برای برگزاری کنگره، اعضاء هشت نفرهء جلسه «گروه هماهنگی» خوانده شده و هفت تن از آنان عهده دار يکی از فعاليت های هفتگانهء اجرائی (اداری، مالی، تدارکات، فنی، برنامه ريزی، اسناد، روابط عمومی) شده و يک تن هم مسئوليت «گروه هماهنگی» را بر عهده گيرد. همچنين تصميم گرفته شده که هر يک از اين مسئولين دو تن ديگر را که «پيمان نامه» را امضاء کرده باشند به شرکت در گروه هماهنگی دعوت کنند.

 بيست و ششم ارديبهشت 1392 ـ 16 ماه مه 2013
         

با افزوده شدن سه تن جديد به «گروه اجرائی» (از کميته های اداری، فنی، و اسناد) متن نهائی «پيمان نامه» و شرح وظايف کميته ها به تصويب رسيد. قرار شد متن تا تشکيل کنگره ثابت بماند اما همهء پيشنهادات برای تغيير و تصحيح، آن که از جانب اضاء کنندگان پيمان نامه واصل می شود به کميتهء اسناد فرستاده شود تا منظم و دسته بندی شده و به کنگره تقديم شود 

بيست و نهم ارديبهشت 1392 ـ 19 ماه مه 2013
         

با قطعی شدن متن نهائی پيمان نامه، تصميم گرفته شد که تا اول تير ماه 1392 کار جمع آوری امضاء از کسانی که «مؤسسان کنگره سکولار دموکرات ها» خوانده خواهند شد ادامه يابد و در آن روز متن پيمان نامه با امضاء های جمع آوری شده منتشر گردد و در همان روز سايت کنگره و صفحهء فيس بووک آن آغاز بکار کند و تا اول خرداد ماه، هر آن کس که از طريق دعوت مستقيم يا از طريق اينترنت پيمان نامه را امضاء کند نيز جزء هيئت مؤسس کنگره محسوب شودبيست و سوم خرداد 1392 ـ 13 ژوئن 2013
         

با پيشنهاد کميته های تدارکات و برنامه ريزی تصويب شد که کنگره در شهر واشنگتن (پايتخت ايالات متحده) برگذار شود

اول تيرماه 1392 ـ 22 ژوئن 2013
          متن «پيمان نامه» با امضای مؤسسين کنگره، تا امروز، رسانه ای و منتشر شد و سايت کنگره همراه با صفحهء فيس بووک آن آغاز بکار کرد

اول مرداد 1393 ـ 23 جولای 2013
گروه هماهنگی تدارکات کنگره به کار خويش پايان داد