Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

سند اعلام موجوديت

مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران

اول ارديبهشت ماه 1393 ـ 21 آوريل 2014

هموطنان ارجمند،

            نمايندگان سازمان های سياسی ـ حقوق بشری امضاء کنندهء اين سند، با کمال افتخار و سرفرازی، و در پی هشت ماه جلسات مداوم هفتگی جهت رايزنی و حصول به هم رائی، بدينوسيله موجوديت و آغاز به کار «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران را به اطلاع رسانده و آرزومند اند که، با استظهار به حمايت هموطنان شان، در راستای ادای دين و خدمت به ملت ستمديدهء ايران، به متحقق ساختن اهداف مشترک خود، که با توجه به نيازهای کنونی و آيندهء کشور عزيزمان تعيين شده اند، بپردازد.

 

هموطنان بزرگوار!

             جمع مخالفان حکومت اسلامی و تشنگان برقراری سکولار دموکراسی در ايران در سه دههء گذشته دو مرحلهء مهم را پشت سر نهاده است. ما، همگی، از طريق سازمان ها و نشريات و رسانه های ديداری و شنيداری اپوزيسيون، توانسته ايم ماهيت ضد ملی و ضد بشر حکومتی را که فريبکارانه از دل انقلاب سال 57 برخاسته بود، و در ابتدا ظاهراً از حقانيت و مشروعيت برخوردار بود، بر افراد ملت خود و جوامع کشورهای جهان افشا و آشکار کنيم. اين خود کار بزرگی بوده است که با افتخار به پيروزی رسيده و ما، همهء ما، موفق شده ايم تا پرده از چهرهء يکی از عقب مانده ترين حکومت های جهان برداريم. دومين مرحلهء کار اپوزيسيون ايجاد «گفتمان سياسی» لازم برای روياروئی با حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک مسلط بر کشورمان بوده است. ما، همهء ما، توفيق آن را داشته ايم که انديشهء «سکولار دموکراسی» را تا اعماق جامعهء خود برده و قدرت جايگزينی آن را، که بی شک به سعادت ملت ايران می انجامد، نشان دهيم. اکنون، بی آنکه دو وظيفهء افشاگری و گفتمان سازی به پايان خود رسيده باشند، به مرحلهء سوم و واقعی مبارزه رسيده ايم که چيزی جز «ايجاد تشکيلات لازم برای آفرينش آلترناتيو سکولار دموکرات برای مقابله با حکومت مذهبی» نيست. مجمع سازمان های سکولار دموکرات در اين سودا پا به عرصهء وجود گذاشته است.

 

هموطنان دل آزرده از بيداد استبداد!

            هــدف «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» در اساسنامهء آن «تبديل ايران به کشوری آزاد و مستقل» تعيين شده است.

مسير تحقق اين هدفنيز، به ترتيب اهميت و اولويت، از منازل زير می گذرد:

الف: وصول به انحلال حکومت اسلامی، با اين توجه که عبارت «انحلال» به معنی نتيجهء نهائی همه گونه اقدام و مبارزه عليه حکومت اسلامی است، با اين يقين که در هر مرحله از مبارزه، کيفيت و چگونگی آن را واکنش های حکومت اسلامی تعيين می کند.

پ: لغو قانون اساسی ضد حقوق بشر حکومت اسلامی مسلط شده بر ايران

پ: تعطيل ساختارها و نهادهای ضد حقوق ملتی که از آن قانون اساسی برآمده اند

ت: حصول اطمينان از حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ملت ايران

ث: حصول اطمينان از حفظ دستگاه اداری، مالی و نظامی متعلق به ملت ايران

ج: برقراری حاکميت ملی

چ: تشکيل دولت موقت بی طرف برای ادارهء دوران گذار

ح: تشکيل مجلس مؤسسان ملی برای تهيهء يک قانون اساسی سکولار دموکرات و مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های ناشی از آن.

خ: پيش بينی استقرار حکومتی نامتمرکز در اين قانون اساسی، در راستای استان بندی کشور بر اساس موازين بين المللی، و تفکيک وظايف استان ها و حکومت مرکزی برای برسميت شناختن حقوق زبانی، مذهبی، فرهنگی و سياسی مردمان ايران.

د: انجام همه پرسی آزاد برای تصويب قانون اساسی جديد

ذ: انجام انتخابات آزاد برای تعيين نمايندگان ملت در مصادر مختلف قوای سه گانه

استراتژی اين «مجمع» عبارت است از کوشش در راستای ايجاد «اتحاد اپوزيسيون سکولار دمکرات انحلال طلب» و ايجاد يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» که بتواند، در ارتباط با مبارزان داخل و خارج کشور، حرکت های مبارزاتی آنان را پشتیبانی و تقویت نموده و راه مبارزه شان تا پيروزی را هموار نمايد.

تاکتيک های کارا و راهکارهای مختلف مجمع، بر اساس هدف و استراتژی فوق الذکر،مرتباً و بر اساس تحليل مشخص از شرايط جاری، بصورت حضور در رسانه ها و تشريح شرايط سياسی ايران و منطقه و جهان، و نيز به مدد فعاليت های سازمان های عضو مجمع عرضه خواهد شد.

 

هموطنان ارجمند، اعضاء همهءسازمان های سکولار دموکرات ايران

            شرايط وخيم کشورمان، چه در زمينهء حقوق بشر، چه در حوزهء اقتصاد و چه در قلمرو فرهنگ و هويت ملی، شرايط لازم را برای کنار نهادن اختلافاتی که در خارج کشور قابل حل نبوده و تعيين تکليف شان با ملت آزاد شدهء ايران ميسر است، و برقراری پيوند های نظری و عملی برای گذر از دورانی که تحمل آن حق ملت ايران نبوده است، دست های ما را بهم رسانده. اما ما، با وجود تعدد سازمانی خود، تنها به مدد يکايک شما می توانيم به تحقق آرزوهائی بپردازيم که می توان برای سعادت ملت ايران تصور کرد. بدينسان ما نيازمند تأييد و حمايت شما هستيم. با ما در تماس باشيد، از پايگاه اينترنتی مجمع ما مرتباً بازديد کنيد، و در فعاليت های اعلام شدهء مجمع مشارکت نمائيد.

            هم اکنون ما نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران را، که در مرداد ماه سال گذشته و همزمان با 107 مين سالگرد انقلاب مشروطهء ايران، و بر اساس سند موسوم به «پيمان نامهء عصر نو» برگزار شد، در پشت سر داريم و مجمع سازمان های سکولار دموکرات می رود تا دومين کنگره را در همان تاريخ ميزبان باشد. ما هم اکنون سرگرم تعيين محل برگزاری اين کنگره و تخمين مخارج لازم برای برگزاری آن هستيم. شما می توانيد از همين اولين قدم ها با ما همراه و برای ما مدد رسان باشيد.

سازمان های مؤسس مجمع