Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

اساسنامه

مجمع سازمان های سکولار دموکرات انحلال طلب ايران

مصوب 17 آوريل 2014 ـ 28 فروردين 1393

بخش نخست: شناسه

1. با الهام از، و اعلام وفاداری به، سند موسوم به «پيمان نامهء عصر نو» و در پی همکاری های حاصل از برگزاری «نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» در ماه اگوست 2013، نمايندگان تعدادی از سازمان های سکولار دموکرات ايرانی، که اسامی آنها در اسناد مذاکرات موجود است، در تاریخ اول اکتبر 2013 گرد هم آمدند و دست به ايجاد «مجمع سازمان های سکولار دموکرات انحلال طلب» زدند. در این اساسنامه از این پس، از سازمان های تشکیل دهنده، و نيز سازمان هائی که بعداً به این مجمع می پیوندند، برای رعايت اختصار، بعنوان «عضو» و یا «اعضا»ی مجمع نام برده می شود.

2. هدف اين «مجمع» عبارت از رسيدن ايرانيان به کشوری آزاد است که در آن، به ترتيب، اعادهء حاکميت ملی، امکان استقرار سکولار دموکراسی و انجام همه پرسی و انتخابات های آزاد فراهم آمده باشد.

3. «مجمع»، در راستای تحقق هدف فوق، رسيدن به شرايط زير را ضروری می داند:

الف: وصول به انحلال حکومت اسلامی، با اين توجه که عبارت «انحلال» به معنی نتيجهء نهائی همه گونه اقدام و مبارزه عليه حکومت اسلامی است، با اين يقين که در هر مرحله از مبارزه، کيفيت و چگونگی آن را واکنش های حکومت اسلامی تعيين می کند.

پ: لغو قانون اساسی ضد حقوق بشر حکومت اسلامی مسلط شده بر ايران

پ: تعطيل ساختارها و نهادهای ضد حقوق ملتی که از آن قانون اساسی برآمده اند

ت: حصول اطمينان از حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ملت ايران

ث: حصول اطمينان از حفظ دستگاه اداری، مالی و نظامی متعلق به ملت ايران

ج: برقراری حاکميت ملی و آزادی های بلاشرط سياسی

چ: تشکيل دولت موقت بی طرف برای ادارهء دوران گذار

ح: تشکيل مجلس مؤسسان ملی برای تهيهء يک قانون اساسی سکولار دموکرات و مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های ناشی از آن.

خ: تأکيد بر لزوم استقرار حکومتی نامتمرکز در اين قانون اساسی، در راستای استان بندی منطقی کشور بر اساس موازين بين المللی، و تفکيک وظايف حکومت مرکزی همچون در مورد سياست خارجی، دفاع ملی، توزيع عادلانهء ثروت ملی، برنامه های عمرانی کلان، رژيم اقتصادی و پول واحد کشور، آموزش ها و استاندارد های مشترک سراسری، از وظايف استان ها در راستای برسميت شناختن حقوق زبانی، مذهبی، فرهنگی و خودگردانی مردمان ايران.

د: انجام همه پرسی آزاد برای تصويب قانون اساسی جديد

ذ: انجام انتخابات آزاد برای تعيين نمايندگان ملت در مصادر مختلف قوای سه گانه

4. استراتژی اين «مجمع» عبارت است از کوشش در راستای ايجاد «اتحاد اپوزيسيون سکولار دمکرات انحلال طلب» و ايجاد يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» که بتواند، در ارتباط با مبارزان داخل و خارج کشور، حرکت های مبارزاتی آنان را پشتیبانی و تقویت نموده و راه مبارزه شان تا پيروزی را هموار نمايد.

5. اين «مجمع»، در راستای هدف و استراتژی خود، مرتباً و بر اساس تحليل مشخص از شرايط جاری، تاکتيک های کارا و راهکارهای مختلف را، بصورت حضور در رسانه ها و تشريح شرايط سياسی ايران و منطقه و جهان، و نيز به مدد فعاليت های سازمان های عضو خود، عرضه می دارد.

 

بخش دوم: عضويت در مجمع

6. «سازمان» هائی می توانند به اين «مجمع» بپيوندند که:

الف: نسبت به عضويت در اين مجمع اظهار تمايل کنند.

ب: يا بوسيله مسئولان مجمع به پيوستن در اين نهاد دعوت شوند.

پ: موافقت خود با هدف و استراتژی «مجمع» و ساير نکاتی را که در اين اساسنامه آمده اعلام دارند.

ت: توان آن را داشته باشند که حداقل پنج عضو دارای نام واقعی را  به مجمع معرفی نمايند؛ با اين ملاحظه که افراد معرفی شده از سوی هر سازمان نباید در فهرست سازمان دیگر نیز معرفی شده باشند.

ث: دویست دلار حق عضویت سالانه در مجمع را در دو قسط ششماههء يکصد دلاری پرداخت کنند.

7. سازمان هائی که علاقمندند تا پيش از پيوستن به مجمع، از نحوهء کار آن اطلاع پيدا کنند می توانند حداکثر دو نماینده را بعنوان «ناظر» معرفی نمايند. اين ناظران می توانند بدون داشتن حق رای، سه بار متوالی در جلسات مجمع شرکت و نظرات خود را ابراز کنند.

8. هر سازمان عضو مجمع، می تواند حداکثر دو نماينده را به جلسات مجمع بفرستد، با اين شرط که بايد روشن باشد که نمایندهء اصلی و نمایندهء جانشین کدامند. نظر و رأی نهائی هر سازمان با نمایندهء اصلی و در غیاب وی، با نمایندهء جانشین خواهد بود. هر دو نماینده حق اظهار نظر در بحث ها را دارند.

 

بخش سوم: ساختار تشکيلاتی مجمع

9. مسئولیت امور اجرائی، و نيز مديريت جلسات مجمع، برای مدت زمانی که جلسهء نمايندگان سازمان های عضو تعيين می کنند، بعهدهء یکی از نمايندگان سازمان های تشکیل دهنده مجمع خواهد بود. صدور دعوت های مجمع از سازمان های ديگر، تعقيب مکاتبات مجمع، تهیهء دستور جلسات، ادارهء نشست ها و تهیه گزارش جلسات بر عهدهء اين فرد مسئول خواهد بود.

10. کليهء اسناد مجمع (مکاتبات بين اعضای  مجمع، دستور جلسات، صورت جلسات و پرونده های شنیداری و دیداری ضبط شده) به همهء اعضای  مجمع تعلق دارد و مسئول امور اجرائی موظف است همهء اين اسناد را، در صورت مطالبه، در اختيار ساير اعضای  مجمع بگذارد، و اين سازمان ها نيز می توانند اين مطالب را در رسانه های گروهی خود منتشر کنند.

11. مسئولیت امور اجرائی، موظف است زمينهء ثبت مجمع را در کشوری که مقر جنبش محسوب می شود فراهم آورد.

12. جنبش می تواند در کشورهای مختلف نمايندگانی را جهت انجام کارهای مجمع در آن کشورها برای مدت مشخصی تعيين نمايد.

13. با موافقت دو سوم اعضای مجمع، مسئوليت امور مالی مجمع مشترکاً به مسئول امور اجرائی و یکی از نمايندگان سازمان های عضو، محول می گردد.

14. کلیهء پرداخت های مجمع باید قبلاً به تصویب 75 درصد اعضای مجمع رسيده باشد.

14. «جلسات عادی و فوق العادهء مجمع» در روزها و ساعات مورد توافق همهء اعضای مجمع، در تالار مجازی تشکیل می گردد و در صورتی که تالار دارای کليد ورودی باشد کد ورود به تالار قبل از جلسه بوسيله مسئول امور اجرائی مجمع به اطلاع اعضا می رسد.

16. نحوهء اداره و روند کار جلسات مجمع طبق آئين نامهء داخلی مجمع که به تصويب اکثريت مطلق اعضاء رسيده باشد تنظيم می شود.

17: مجمع سازمان سکولار دموکرات ايران انجام وظيفهء برقراری کنگرهء ساليانهء سکولار دموکرات های ايران را بر عهده. نحوهء برگزاری اين کنگره را آئين نامهء خاصی که به تصويب مجمع می رسد تعيين خواهد کرد.

 

بخش چهارم: تغيير اساسنامه و شرایط احتمالی پایان کار مجمع

23. اين سند در تاريخ اول اردژبهشت ماه 1393 به تصويب نمايندگان سازمان های مؤسس مجمع رسيده و تا يک سال غيرقابل تغيير خواهد بود. از آن تاريخ ببعد نيز تغيير، افزايش يا کاهش در این اساسنامه نامه مي تواند به درخواست هريک از اعضای مجمع در دستورجلسه قرار گيرد و هرگونه تغییر در آن با رأی موافق سه چهارم اعضای مجمع تصویب می شود.

24. بررسی پایان کار مجمع مي تواند به پيشنهاد اکثريت اعضای مجمع در دستور جلسه  قرار گيرد. در صورتی که همه اعضای مجمع به پایان کار مجمع رأی دهند بیانیهء پایان کار مجمع تهيه و تصويب شده و در سایت سازمان های عضو و ديگر رسانه های عمومی منتشر می شود.

25. در صورت پایان کار مجمع، يک هيئت سه نفره از نمايندگان سازمان های عضو، «کميته پایان کار مجمع» را تشکيل داده و موجودی صندوق مالی مجمع را بین سازمان های عضو، به نسبت مدت عضویت شان در مجمع،  تقسیم می کنند.